DRESDEN
Terrassenhufer Anleger no. 7
12. 11. 2017 | 11:00

VSTUP ZDARMA - EINTRITT FREI

JANA PODLIPNÁ

& JULE RICHTER

O HLOUPÉM HONZOVI

 

 

„Nic nerozumím“...? O tom nemůže být řeč!
Seznámit děti s řečí sousední země originálním způsobem, se zábavou i napětím, to je hlavním posláním dvojjazyčného vypravování Jany Podlipné (cz) a Jule Richter (de). Obě herečky jsou součástí projektu „Vypravování – poklad pro budoucnost“ /
„Erzählen – Ein Schatz für die Zukunft“ v kulturním regionu Oberlausitz-Niederschlesien (Horní Lužice a Dolní Slezsko) a pravidelně vypravují příběhy na obou stranách hranice.

Volné vypravování rozvíjí nejen slovní zásobu, imaginaci a koncentraci. Téměř všechny děti pochopí již během prvního příběhu, že si zpětně uvědomují souvislosti a učí se tak krom jiného trpělivosti s osvojovámím si nových a neznámých pojmů.

Jak funguje dvojjazyčné vypravování?
Nic nepřekládáme, ale předeme nit příběhu střídavě v češtině a němčině. Děti si osvojí jednoduchý narativní princip hned napoprvé a tak již vědí: Po srnce a medvědovi musí přijít další zvíře a poznají ho, i když je v přiběhu pojmenováno jiným jazykem. Hlasová imitace, citoslovce a různé jiné zvuky jsou rovněž důležitou součástí dvojjazyčného vypravování: Každé dítě pozná, že to falešné krákorání (jedno, jestli v češtině nebo němčině), rozhodně není sladký hlas vrabčáčí maminky. A je skutečně rozdíl mezí českou a německou kdákající slepicí?

„Českoněmecký tandem vypráví o prostém a přesto chytrém Honzovi, o Krakonošovi a o tom, jak přišel ke svému jménu. Vypráví o pobřeží Severního moře a o slaném moři.Vše, co autoři ke ztvárnění příběhu potřebují, je pár rekvizit, nadání v mimice a gestikulaci a v neposlední řadě humor. Vedle češtiny a němčiny divák narazí na španělský, italský a ruský jazyk: to má za cíl přimět děti ke studiu cizí řeči, jedno které.“

Kontakt

 

„Nix verstehen“...? Von wegen!
Die Nachbarsprache einmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, mit Spaß und Spannung nämlich, ist das Anliegen des zweisprachigen Erzähltheaters von Jana Podlipná (tsch.) und Jule Richter (dt.). Die beiden Schauspielerinnen sind Teil des Erzähl-Projektes „Erzählen – Ein Schatz für die Zukunft“ im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien und erzählen regelmäßig auf beiden Seiten der Grenze. Freies Erzählen fördert nicht nur Sprachkompetenz, Imaginationskraft und Konzentration. Fast alle
Kinder begreifen bereits während der ersten Geschichte, dass sie rückwirkend den Zusammenhang verstehen und lernen so auch Geduld gegenüber Unbekanntem. Wie funktioniert zweisprachiges Erzähen? Wir übersetzen nicht, sondern stricken abwechselnd auf Tschechisch und Deutsch am roten Faden der Geschichte. Die Kinder erlernen die einfachen narrativen Muster schon während des ersten Märchens und wissen so: Nach Reh und Bär muss ein weiteres Waldtier auftauchen, auch wenn dieses nun in der Nachbarsprache genannt wird. Stimmenimitation und Geräusche sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des zweisprachigen Erzählens: Jedes Kind weiss, wer so schief singt (egal ob auf Tschechisch oder Deutsch) ist definitiv nicht die Amselmama mit der lieblichen Stimme. Und: Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen einem tschechischen gackernden Huhn und einem deutschen?

„Das tschechisch-deutsche Tandem erzählt mit großer Lust vom einfältigen Honza und begleitet ihn auf seinem Weg die Elbe entlang bis zum salzigen Meer. Alles was sie dazu brauchen sind ein paar Requisiten, ihre Begabung in Mimik und Gestik und ein sprachenübergreifender Humor. Denn neben tschechisch und deutsch fällt schon auch mal ein spanischer oder russischer Satz für exotische Würze. Ein Sprachwirrwarr eben um Kindern jeden Alters Lust auf Sprache, egal welche, zu machen."

Kontakt